pl
  • 15 lipca 2024 6:16

Metody finansowania dla przedsiębiorców

Finansowanie projektu można uzyskać z różnych źródeł. Mogą to być instrumenty dłużne, kapitałowe, dotacje rządowe oraz alternatywne formy finansowania. Wybór właściwego źródła może mieć istotny wpływ na koszty projektu, przepływy pieniężne i zobowiązania. Na przykład kapitał własny to kapitał zainwestowany w projekt przez sponsorów. Z kolei zadłużenie to środki pożyczone od instytucji finansowej na określony czas i o ustalonej zapadalności.

Choć crowdfunding udziałowy jest zwykle postrzegany jako sposób pozyskiwania kapitału wysokiego ryzyka, jest to również realny sposób marketingu i współtworzenia dla przedsiębiorców. Oprócz finansowania projektów, crowdfunding udziałowy może być wykorzystywany do tworzenia społeczności marki, angażowania konsumentów we współtworzenie marki oraz testowania nowych produktów i usług w celu określenia popytu. Jest to wyjątkowa metoda wykorzystania siły tłumu, aby pomóc rodzącym się projektom przedsiębiorczym w osiągnięciu ich celów.

Kredyt jest najbardziej powszechną metodą finansowania projektów kapitałowych. Aby uzyskać kredyt, firma musi zwrócić się do instytucji kredytowych. W większości przypadków zabezpieczeniem kredytu są aktywa projektu, w tym kontrakty przynoszące dochód. Pożyczkodawca uzyskuje prawo zastawu na aktywach, dzięki czemu w przypadku, gdy projekt nie będzie w stanie spłacić pożyczki, będzie miał możliwość odzyskania poniesionych strat. Tak długo, jak projekt generuje wystarczające przepływy pieniężne, pożyczka nie będzie miała wpływu na ogólne aktywa czy zdolność kredytową pożyczkobiorcy.

Zapewnienie środków na realizację projektu wymaga zaciągnięcia kredytu w bankach komercyjnych, instytucjach finansowych i innych podmiotach finansowych. Ta forma finansowania polega na wykorzystaniu krótkoterminowego finansowania, zwanego finansowaniem pomostowym, w celu zapewnienia niezbędnego kapitału do czasu uzyskania finansowania długoterminowego. Z kolei obligacje to długoterminowe oprocentowane instrumenty dłużne, które nabywa się na rynkach kapitałowych lub w drodze emisji prywatnej, w ramach której spółka sprzedaje obligacje nabywcy (zazwyczaj inwestorowi instytucjonalnemu). Oprócz instrumentów dłużnych i kapitałowych, projekt może również korzystać z pożyczek podporządkowanych lub zabezpieczonych.